spolek_logo

Stanovy spolku »Nordic walking Olomouc«

1. Úvodní ustanovení

1.1 Název spolku: Nordic walking Olomouc, z.s. (dále též jen „spolek“)
1.2 Sídlo spolku: Kmochova 927/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
1.3 Nordic walking Olomouc, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
1.4 Nordic walking Olomouc, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozšíření zájmu a zpopularizování sportovní aktivity Nordic walking – severská chůze.

Posláním spolku je zejména:

a) organizování akcí propagující sportovní aktivitu Nordic Walking a zdravý životní styl
b) vybudování sítě tratí pro NW na Olomoucku, Nízkém Jeseníku a dalších místech ČR
c) vytvoření podmínek k pravidelnému pohybu lidí všech věkových kategorií v přírodě – NW kluby

1.5 Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

2. Činnost spolku

2.1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a) vést lidi v dnešním nezdravém způsobu prožívání k aktivnějšímu stylu života prostřednictvím outdoorové aktivity v přírodě – hlavně v lese
b) místo působnosti – Olomouc, Svatý Kopeček, Nízký Jeseník, vhodné terény v ČR
c) praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
d) propagace aktivit spolku – zdravý styl života
e) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
f) vytváření map s trasami pro Nordic walking, informační cedule, značení tras
g) poradenské a konzultační činnosti

2.2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a) organizování sportovních akcí ( především Memoriál Jana Kratiny – mezinárodní turnaj v házené 4+1 pro děti 1. – 5. tříd )
b) organizování akcí pro děti, rekreační a aktivní sportovce, seniory, při kterých budou sportovat i bavit se
c) propagace Bungy Pump – posilovací chůze se švédskými holemi
d) kurzy Nordic walking na ZŠ nebo v hodinách TV

2.3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

3. Členství

3.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Nordic walking Olomouc, z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Prvními (zakládajícími) členy spolku jsou ti, kdo se zúčastnili ustavující schůze spolku a hlasovali pro přijetí jeho stanov.

3.2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výkonné rady spolku o přijetí její žádosti o členství. Výkonná rada může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

3.3. Ukončení členství

(a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výkonné radě
(b) úmrtím člena
(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výkonná rada má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení
(d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výkonnou radou, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
(e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

3.4.

Práva členů:
(a) účastnit se činnosti spolku
(b) být pravidelně informován o dění ve spolku
(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
(e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

3.5.

Povinnosti členů:
(a) platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí
(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
(c) dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí orgánů spolku a zákon

3.6.
Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

3.7.
Výkonná rada sdružení je povinna vést seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy se provádí dle § 236 OZ.

4. Orgány spolku

4.1 Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
4.2. a) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.
b)Výkonným orgánem spolku je výkonná rada.
c) Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.

4.3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

4.4. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4.5. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

5. Členská schůze

5.1

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Do její působnosti tak náleží:
(a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
(b) rozhodovat o změně stanov
(c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
(d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výkonnou radou,
(e) schvalovat výsledek hospodaření spolku
(f) volit členy výkonné rady, předsedu a členy kontrolní komise
(g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
(h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

5.2.

Členská schůze je svolávána předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

5.3.

Na žádost nejméně jedné třetiny členů nebo kontrolní komise dle § 248 odst. 2 OZ musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

5.4.

Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5.5.

Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

5.6.

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

5.7.

Jednání členské schůze řídí předseda. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku o ní hlasovat.

5.8.

Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

6. Výkonná rada

6.1.

Výkonná rada je druhým nejvyšším orgánem Nordic walking Olomouc z.s., řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

6.2.

Výkonná rada je statutárním orgánem a má 3 členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda spolku.

6.3.

Výkonná rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výkonná rada vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výkonná rada je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance spolku. Výkonná rada je povinna jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4.

Výkonná rada je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výkonná rada je usnášeníschopná pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výkonné rady mají stejnou váhu. Na schůzi výkonné rady mohou být zváni dle potřeby hosté.

6.5.

Pozvání na schůzi výkonné rady musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výkonná rada po svém svolání schválí.

6.6.

Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výkonné rady, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

6.7.

Do výlučné kompetence výkonné rady patří:
(a) svolávat členskou schůzi,
(b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
(c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi
(d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
(e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
(f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
(g) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
(h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
(i) schvalovat interní organizační normy spolku

7. Předseda

7.1.
Předseda je statutární orgán spolku.Předseda spolku zastupuje spolek ve všech záležitostech. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

7.2.

Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výkonné rady. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

7.3.

K výlučným kompetencím předsedy patří:
(a) svolání schůzí výkonné rady,
(b) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

7.4.

Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výkonné rady a členské schůze.

7.5.

Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výkonné rady, případně na další členy či zaměstnance spolku.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

8.2.

Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Nordic walking Olomouc z.s.

8.3.

Spolek Nordic walking Olomouc z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 8. 1. 2015

Mgr. Ivo Šenk
předseda spolku