Upozornění pro uživatele stezek – PDF soubor

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE STEZEK

1. Návštěvník stezek bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 63 odst. 5 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je každý povinen při pohybu na cizích
pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách,
vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech mimo zastavěná území obcí
dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své
jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě
obvyklým. Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě,
vzniklé jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto
osob.
2. Chůze po stezce je konána na vlastní nebezpečí.
3. Při pohybu by měl být uživatel vhodně vybaven.
4. Uživatel stezky je povinen počínat si při pohybu tak, aby neohrozil ostatní návštěvníky
lesa a nepoškodil přírodní prostředí.
5. Upozorňujeme na nevhodnost pohybu po stezce (od 18 do 6 hod., tj. rušení zvěře
při pastvě) a nebezpečí plynoucí z výkonu práva myslivosti
6. Návštěvníci zodpovídají za své osobní věci. Doporučujeme je nikdy nenechávat bez
dozoru.
7. Je zakázáno znečišťovat les odpady a odpadky.
8. Je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená
místa.
9. Buď ohleduplný k ostatním uživatelům stezek a lesa.
10. Nechoď na stezky při silném větru.
11. V zimních měsících dbejte zvýšené opatrnosti.

Stezky jsou určeny primárně pro turistiku, pokud však jedete na kole, tak prosíme:

1. Jezděte podle svých schopností.
2. Zkontrolujte před jízdou technický stav svého kola.
3. Zastavujte jen na vhodných a přehledných místech.
4. Dodržujte dostatečné odstupy ve skupině tak, abys byl schopen vždy včas zareagovat.
5. Používejte vhodné oblečení a vybavení.
6. Používejte vždy přilbu a rukavice.
7. Buďte obezřetný při jízdě na mokrém nebo nestabilním povrchu.
8. Místa, která se vám zdají obtížná, nejdříve prohlédněte.
9. Nejezděte na stezky pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
10. Každý uživatel musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy obtížnosti a stavu trasy,
klimatickým podmínkám a viditelnosti.
11. Nedoporučujeme jízdu po stezkách v zimních měsících